STATUT

Stowarzyszenia Profilaktyki Zdrowotnej „Jeden Świat”

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie działa pod nazwą Stowarzyszenie Profilaktyki Zdrowotnej „Jeden Świat” (dalej: Stowarzyszenie).
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem społecznym, działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Kraków. Dla właściwej realizacji swoich celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Stowarzyszenie działa zgodnie z Konstytucją i porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności zgodnie z ustawami o stowarzyszeniach i o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną – w tym prawo do prowadzenia działalności gospodarczej dla zapewnienia środków finansowych na działalność statutową.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci, odznak i godła zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6

Stowarzyszenie ma prawo zatrudniać pracowników, w szczególności do prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

§ 7

Stowarzyszenie uzyskuje środki na prowadzenie działalności w szczególności ze składek członkowskich, z dobrowolnych wpłat od osób fizycznych i prawnych, spadków, zapisów, grantów, oraz dotacji celowych uregulowanych odrębnymi przepisami.

§ 8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 9

Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu w sprawach związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia.

Rozdział II
Cele i środki Stowarzyszenia

§ 10

 1. Celem ogólnym Stowarzyszenia jest promowanie wiedzy i właściwych postaw dotyczących problematyki HIV i AIDS oraz udzielanie wszechstronnej pomocy osobom żyjącym z HIV i ich bliskim.
 2. Do celów szczegółowych należą:
  1)    W zakresie pomocy osobom żyjącym z HIV i ich bliskim:
  a)    Udzielanie wsparcia emocjonalnego, socjalnego, wartościującego, informacyjnego i duchowego;
  b)    Działania zmierzające do akceptacji społecznej i samoakceptacji;
  c)    Promowanie seroneutralnego rodzicielstwa;
  d)    Podnoszenie kompetencji w zakresie tematyki HIV i AIDS osób zawodowo zajmujących się pomaganiem, w szczególności personelu medycznego, psychologów, pedagogów, terapeutów, pracowników socjalnych i duchownych;
  e)    Reagowanie na sposób przedstawiania zakażenia i osób zakażonych HIV w przestrzeni publicznej;
  f)    Inicjatywy usprawniające opiekę medyczną;
  g)    Działania zmierzające do racjonalizacji przepisów związanych z zakażeniem HIV.
  2)  W zakresie promowania wiedzy i właściwych postaw dotyczących problematyki HIV i AIDS:
  a)    Podnoszenie wiedzy społeczeństwa w zakresie HIV i AIDS, innych infekcji przenoszonych drogą płciową, HBV, HCV oraz edukacji seksualnej;
  b)    Prowadzenie wszechstronnych działań profilaktycznych z zakresu zakażeń HIV, HBV, HCV i innych infekcji przenoszonych drogą płciową z naciskiem na treści antydyskryminacyjne w ogóle populacji ze szczególnym uwzględnieniem populacji kluczowych, adolescentów, osób w wieku senioralnym oraz innych populacji, do których działania profilaktyczne zwykle nie docierają;
  c)    Promowanie i zapewnienie dostępu do testowania w kierunku HIV, HBV, HCV i innych infekcji przenoszonych drogą płciową;
  d)    Podnoszenie kwalifikacji w zakresie tematyki HIV i AIDS, HBV, HCV i innych infekcji przenoszonych drogą płciową oraz edukacji seksualnej wśród osób zajmujących się profilaktyką i edukacją;
  e)    Promowanie zdrowia według definicji WHO, w tym zdrowia seksualnego
  i reprodukcyjnego w duchu pozytywnej seksualności;
  f)    Kształtowanie w społeczeństwie postaw odpowiedzialności, w szczególności odpowiedzialności za zdrowie.
 3. Do celów dodatkowych, których realizacja pośrednio wpływa na realizację celów szczegółowych należą:
  a)    Podejmowanie i wspieranie działań opartych na dowodach naukowych;
  b)    Prowadzenie i wspieranie działalności naukowej i włączanie tematyki HIV i AIDS w dyskusję naukową, w tym dążenie do powołania instytutu naukowego związanego z tematyką HIV i AIDS;
  c)    Promowanie równości i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na: płeć, orientację seksualną, stan zdrowia, wiek i inne;
  d)    Prowadzenie działalności na rzecz profilaktyki używania środków psychoaktywnych i uzależnień;
  e)    Wsparcie i działania na rzecz osób uzależnionych, w szczególności żyjących z HIV;
  f)    Współpraca z kościołami i związkami wyznaniowymi na rzecz ponoszenia świadomości w zakresie HIV i AIDS oraz zapewnienia opieki duchowej osobom, które tego potrzebują;
  g)    Współpraca z mediami na rzecz kształtowania w społeczeństwie pozytywnych postaw związanych z HIV i AIDS oraz zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym;
  h)    Zwiększanie świadomości dotyczącej używania niestygmatyzującego języka;
  i)    Promowanie osób i instytucji działających na rzecz osób zakażonych HIV, HBV, HCV i innymi infekcjami przenoszonymi drogą płciową;
  j)    Podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia;
  k)    Promowanie idei wolontariatu i edukacji rówieśniczej;
  l)    Organizacja i wspieranie działań kierowanych do młodzieży i osób w wieku senioralnym;
  m)    Promowanie innowacyjnych działań edukacyjnych;
  n)    Organizacja i wspieranie działań kulturalnych, które są związane z tematyką poruszaną w działaniach Stowarzyszenia;
  o)    Promowanie działalności na rzecz społeczności lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego;
  p)    Promowanie idei współpracy transgranicznej i międzynarodowej w zakresie podejmowanych przez Stowarzyszenie działań;
  q)    Podejmowanie i promowanie działań na rzecz środowiska naturalnego.

§ 11

 1. Stowarzyszenie, w ramach działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej, realizuje swoje cele poprzez:

  a)    Opiekę nad zakażonymi HIV i ich bliskimi w szpitalach, innych placówkach i domach;
  b)    Bezpośrednie wsparcie osób żyjących HIV i ich bliskich w kontaktach z instytucjami, w tym opieką medyczną;
  c)    Organizowanie wyjazdów integracyjno-rehabilitacyjnych;
  d)    Prowadzenie działalności leczniczej, w tym psychoterapeutycznej;
  e)    Prowadzenie telefonu zaufania oraz innych form poradnictwa i wsparcia
  z wykorzystaniem m.in. nowoczesnych środków komunikacji elektronicznej;
  f)    Prowadzenie funduszu socjalnego;
  g)    Lobbing na rzecz zmian w prawie;
  h)    Organizację warsztatów i szkoleń;
  i)    Organizację konferencji i sympozjów;
  j)    Prowadzenie działalności dydaktyczno-badawczej;
  k)    Prowadzenie badań naukowych;
  w)    Przygotowywanie i wydawanie publikacji;
  l)    Prowadzenie działań edukacyjnych;
  m)    Prowadzenie działań out-reach, w tym partyworkingu;
  n)    Organizację i promocję wolontariatu i e-wolontariatu;
  o)    Poradnictwo okołotestowe;
  p)    Prowadzenie punktów testowania w kierunku HIV, HBV, HCV i innych infekcji przenoszonych drogą płciową – przede wszystkim z możliwością anonimowego i bezpłatnego wykonania testu;
  q)    Działania strażnicze i monitorujące;
  r)    Organizowanie kampanii medialnych;
  s)    Organizowanie imprez masowych;
  t)    Organizację wydarzeń kulturalnych;
  u)    Organizację zbiórek publicznych;
  y)    Prowadzenie stałych placówek do realizacji zadań statutowych.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12

Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby prawne, które pragną czynnie realizować cele Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a)    zwyczajnych,
b)    wspierających,
c)    honorowych.

§ 14

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która pragnie czynnie realizować cele Stowarzyszenia.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie deklaracji o wstąpieniu i oświadczeniu o zapoznaniu się ze Statutem Stowarzyszenia, złożonej w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej.

§ 15

Członkowi zwyczajnemu przysługuje:

1) Czynne i bierne prawo wyborcze;

2) Prawo udziału w zebraniach, konferencjach, projektach, badaniach i szkoleniach organizowanych bądź współorganizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 16

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

1) Brania czynnego udziału w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia;

2) Stosowania się do Statutu, uchwał, regulaminów i zarządzeń Stowarzyszenia;

3) Regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 17

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i deklarująca w niej swój udział, przez udzielanie poparcia finansowego i/lub merytorycznego.
 2. Członków wspierających przyjmuje do Stowarzyszenia Zarząd na podstawie deklaracji, złożonej w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej.
 3. Członkowie wspierający są reprezentowani w Stowarzyszeniu przez swoich pełnomocników.
 4. Członek wspierający posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 18

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

1) Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej;

2) Skreślenia przez Zarząd lub Walne Zebranie Członków w przypadku:

a.    zalegania ze składkami członkowskimi przez okres dłuższy niż 1 rok;
b.    niestosowania się do Statutu, uchwał, regulaminów i zarządzeń Stowarzyszenia;
c.    braku aktywności w pracy na rzecz Stowarzyszenia lub działania na jego szkodę.
W wyjątkowych sytuacjach Zarząd może odstąpić od skreślenia w wyżej wymienionych sytuacjach;

3) Śmierci członka.

§ 19

Członkostwo wspierające ustaje w następujących przypadkach:

1) Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej;

2) Skreślenia na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:

a.    zmiany profilu działalności;
b.    utraty osobowości prawnej;
c.    zalegania ze składkami członkowskimi przez okres dłuższy niż 1 rok;
d.    niestosowania się do Statutu, uchwał, regulaminów i zarządzeń Stowarzyszenia;
e.    braku aktywności we wspieraniu Stowarzyszenia lub działania na jego szkodę.

§ 20

 1. Osobom, które wniosły szczególny wkład w rozwój Stowarzyszenia, Zarząd może nadać godność członka honorowego zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Zarządu. Godność członka honorowego można łączyć ze zwykłym członkostwem.
 2. Członek honorowy ma prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków bez prawa głosu oraz prawo udziału w zebraniach, konferencjach, projektach, badaniach i szkoleniach organizowanych bądź współorganizowanych przez Stowarzyszenie. Członek honorowy nie posiada czynnego prawa wyborczego, jednak posiada bierne prawo wyborcze.
 3. Członkostwo honorowe ustaje w następujących przypadkach:
  a)    nieprzestrzegania postanowień Statutu, uchwał Władz Stowarzyszenia i regulaminów, oraz działania na niekorzyść Stowarzyszenia,
  b)    skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową utraty praw publicznych,
  c)    śmierci członka honorowego.

§ 21

Od uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej, która bada jej zasadność i w przypadku wykrytych uchybień ma prawo taką uchwałę uchylić. Odwołanie należy złożyć w terminie dwóch tygodni od chwili otrzymania uchwały.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 22

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a)    Walne Zebranie Członków,
  b)    Zarząd,
  c)    Komisja Rewizyjna,
  d)    Rada Stowarzyszenia.
 2. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym spośród zgłoszonych przed głosowaniem osób.
 3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, przy czym kończy się z chwilą odbycia Walnego Zebrania Członków, na którym zatwierdzane jest roczne sprawozdanie finansowe.
 4. W przypadku ustąpienia lub odwołania z funkcji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
  w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, lecz liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 2 osób. Reszta członków zostaje wybrana w normalnym trybie przez Walne Zebranie Członków.
 5. Uchwały Władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej.
 6. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 23

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz w roku i jest zwoływane przez Zarząd.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane w uzasadnionych przypadkach:
  a) przez Zarząd z własnej inicjatywy;
  b) przez jednego członka Zarządu z własnej inicjatywy, gdy Stowarzyszenie nie posiada z przyczyn obiektywnych Zarządu zdolnego do działań, w szczególności w wypadku śmierci członków Zarządu;
  c) przez Komisję Rewizyjną z własnej inicjatywy;
  d) na żądanie 1/5 ogółu członków Stowarzyszenia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
 6. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Dla ważności Uchwał konieczne jest oddanie głosów przez przynajmniej połowę członków zwyczajnych, o ile Statut nie stanowi inaczej.
 7. Członek może udzielić innemu członkowi zwyczajnemu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej.

§ 24

O terminie, miejscu i porządku każdego Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed jego rozpoczęciem.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
a)    Ustalanie programu działania Stowarzyszenia;
b)    Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
c)    Odwoływanie członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej w toku kadencji w przypadku rażących, udokumentowanych uchybień w ich pracy;
d)    Podejmowanie decyzji o usunięciu członka Stowarzyszenia zgodnie z zapisami Statutu;
e)    Przyjmowanie i ocena sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
f)    Zatwierdzanie wytycznych i sprawozdań finansowych;
g)    Zatwierdzanie regulaminów Zarządu  i Komisji Rewizyjnej;
h)    Ustalanie wysokości składek członkowskich;
i)    Uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia;
j)    Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 26

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Spośród zgłoszonych kandydatów i kandydatek Walne Zebranie Członków wybiera w pierwszej kolejności osobę prezesującą, osobę ją zastępującą, a następnie pozostałe osoby członkowskie.

§ 27

Członek Zarządu traci swój mandat w przypadku:
a)    zakończenia kadencji;
b)    ustania członkostwa;
c)    zrzeczenia się funkcji;
d)    odwołania z funkcji przez Zarząd lub Walne Zebranie Członków z powodu udokumentowanego uchylania się od pracy lub naruszania zasady działania w porozumieniu z pozostałymi członkami Zarządu wyrażonej w § 30 ust. 2, z zastrzeżeniem §28.

§ 28

Odwołanie z funkcji Prezesa Zarządu może nastąpić w toku kadencji wyłącznie uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§ 29

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równowagi głosów Prezes ma głos rozstrzygający, a jeśli nie bierze on udziału w posiedzeniu, głos rozstrzygający należy do Wiceprezesa.
 2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa, Sekretarza lub 2 członków Zarządu nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 30

 1. Do kompetencji Zarządu należą:
  a) Realizacja celów Stowarzyszenia;
  b) Ustalanie wytycznych i zatwierdzanie planów działalności Stowarzyszenia;
  c) Zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia;
  d) Uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
  e) Przyjmowanie członków zwyczajnych, wspierających i honorowych;
  f) Podejmowanie decyzji o usunięciu członka Stowarzyszenia zgodnie z zapisami Statutu;
  g) Zatrudnianie pracowników, zleceniobiorców, wykonujących dzieło i wolontariuszy;
  h) Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
  i) Zawieszanie w czynnościach lub odwoływanie ze składu Zarządu tych członków, którzy uchylają się od pracy na rzecz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem §28;
  j) Podejmowanie decyzji o usunięciu członka Stowarzyszenia zgodnie z zapisami Statutu;
  k) Oficjalne reprezentowanie Stowarzyszenia;
  l) Decydowanie o współpracy z innymi organizacjami o podobnym profilu działania;
  m) Powoływanie pełnomocników, specjalistów i koordynatorów oraz tworzenie zespołów i grup.
 2. Wykonując kompetencje Zarządu poszczególni jego członkowie zobowiązani są do działania w porozumieniu z pozostałymi członkami Zarządu. Brak takiego porozumienia nie wpływa na ważność podejmowanych czynności względem osób trzecich.

§ 31

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego.

§ 32

Członek Komisji Rewizyjnej traci swój mandat w przypadku:
a)    zakończenia kadencji;
b)    ustania członkostwa;
c)    zrzeczenia się funkcji;
d)    odwołania z funkcji przez Walne Zebranie Członków z powodu udokumentowanego uchylania się od pracy.

§ 33

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają jednomyślnie. Jeżeli jednak po trzech głosowaniach nie udaje się ustalić decyzji, głos rozstrzygający ma Przewodniczący.
 2.   Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez Przewodniczącego nie rzadziej niż raz do roku.

§ 34

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)    Kontrola działania Zarządu pod względem prawidłowości i zgodności z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków;
b)    Przedstawienie Zarządowi uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia;
c)    Przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
d)    Kontrola przynajmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych;
e)    Rozpatrywanie odwołań od uchwał o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, zgodnie z §21.

§ 34a

 1. Rada Stowarzyszenia składa się z osób posiadających wiedzę ekspercką i doświadczenie w działalności na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członków i Członkinie Rady wybiera Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 3. W Radzie zasiada co najmniej dwóch Członków/Członkiń.
 4. Członkowie/Członkinie Rady sprawują swoją funkcję do momentu:
  a) śmierci,
  b) zrzeczenia się funkcji,
  c) odwołania przez Walne Zebranie Członków, które następuje bezwzględną większością głosów wszystkich członków zwyczajnych, przy czym odwołanie wymaga uprzedniego wniosku Zarządu popartego przez wszystkich członków Zarządu.
 5. Rada wybiera spośród swoich Członków i Członkiń Przewodniczącego/Przewodniczącą Rady, którego kadencja trwa 4 lata.

§ 34b

 1. Rada Stowarzyszenia ma za zadanie wskazywać ogólne kierunki rozwoju Stowarzyszenia i udzielać Zarządowi sugestii co do podejmowania poszczególnych działań przez Stowarzyszenie.
 2. W szczególności do zadań Rady należy:
  a) doradzanie Zarządowi na jego wniosek oraz z własnej inicjatywy,
  b) opiniowanie propozycji Zarządu dotyczących podejmowania działań na nowych obszarach lub w
  nowych formach,
  c) wskazywanie Zarządowi z własnej inicjatywy dostrzeżonych problemów i zaniedbań,
  d) przedstawianie Zarządowi sugestii co do podejmowania działań na nowych obszarach lub w
  nowych formach.
 3. Swoje zadania Rada realizuje w szczególności poprzez:
  a) spotkania rady odbywające się co najmniej dwa razy w roku; spotkania te zwołuje Przewodniczący/Przewodnicząca Rady, a ich termin ustalany jest w porozumieniu z Członkami i Członkiniami Rady;
  b) spotkania z Zarządem odbywające się co najmniej dwa razy w roku; spotkanie to zwołuje Przewodniczący/ Przewodnicząca Rady, a ich termin ustalany jest w porozumieniu z Członkami i Członkiniami Zarządu i Rady.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 35

Majątek Stowarzyszenia stanowią jego nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 36

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a)    Składki członkowskie;
b)    Dotacje, granty, darowizny i subwencje;
c)    Dochody z działalności statutowej odpłatnej i gospodarczej.

§ 37

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Do zawierania umów, w wyniku których Stowarzyszenie zaciąga zobowiązania lub rozporządza prawem majątkowym, a także składania ofert przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które prowadzić mają do zawarcia takiej umowy, wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 3. Operacje na rachunku bankowym Stowarzyszenia wykonywać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 38

Uchwały o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów uczestników Walnego Zebrania oddanych za uchwałą lub przeciw uchwale, w obecności połowy członków zwyczajnych.

§ 39

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się wewnętrzne regulaminy oraz przepisy prawa polskiego.