Szkolenie dla przyszłych doradców okołotestowych

Zapraszamy na szkolenie dla przyszłych doradców pracujących w punktach konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) wykonujących bezpłatne i anonimowe testy w kierunku HIV.

Dla kogo?

Oferta kierowana jest do osób posiadających wykształcenie wyższe (magisterskie):

– medyczne (lekarze/lekarki, diagności/-tki laboratoryjni/-ne, pielęgniarki/-rze),

– psychologiczne,

– pedagogiczne,

– lub inne pokrewne

oraz doświadczenie zawodowe w pracy z klientem.

W przypadku osób nieposiadających wykształcenia wyższego do udziału w szkoleniu możliwe jest zakwalifikowanie studentów/-tek ostatniego roku powyższych kierunków, jednakże osoby takie w chwili przystępowania do egzaminu końcowego muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych.

Jak?

Szkolenie składa się z czterech części: teoretycznej, warsztatowej, superwizyjnej w formie webinarów on-line oraz stażowej – do zrealizowania stacjonarnie w wybranym przez siebie PKD.

Wykonawca szkolenia udostępni adresy placówek stażowych wraz z numerami telefonów osób do kontaktu, zaś Uczestnik/Uczestniczka zobowiązani będą do umówienia stażu we własnym zakresie.

Przed rozpoczęciem szkolenia jego Uczestnicy/Uczestniczki będą mieli/miały obowiązek zapoznać się z materiałami na platformie e-learningowej.

Kiedy?

Zajęcia on-line będą odbywać się w piątki (16.00–20.15) oraz w soboty i niedziele (9.00–16.15). Terminy zajęć on-line:

– 3–5 września, 17–19 września, 2–3 października – zajęcia teoretyczne

– październik – staż (I część, 10 godzin)

– 29–31 października – zajęcia warsztatowe

– listopad – staż (II część, 10 godzin)

– 27–28 listopada – superwizja

Szkolenie zakończy się egzaminem on-line w dniu 4 grudnia 2021 roku.

Koszt

Uczestnicy/Uczestniczki ponoszą jedynie częściowy koszt szkolenia w kwocie 250 zł.

Pozostała kwota 1 495 zł jest finansowana ze środków Ministra Zdrowia w ramach szkolenia organizowanego przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

W razie nieukończenia kursu z przyczyn leżących po ich stronie, Uczestnicy/Uczestniczki będą zobowiązani/-ne do pokrycia całości kosztów uczestnictwa w szkoleniu w wysokości 1 745 zł.

Terminy rekrutacji:

W celu zgłoszenia na szkolenie należy wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny pod linkiem: https://forms.gle/rqeztTwYMtXvKVvx7 do 4 sierpnia 2021 roku.

Do udziału w szkoleniu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają kryteria wymienione powyżej i pozytywnie przejdą test kwalifikacyjny, który odbędzie się 6 sierpnia 2021 roku w godzinach wieczornych z wykorzystaniem platformy on-line. Link do testu oraz dokładna godzina rozpoczęcia zostaną przekazane w wiadomości mailowej osobom, które po przesłaniu zgłoszenia zostaną zakwalifikowane do tego etapu rekrutacji.

Informacja o przyjęciu na szkolenie zostanie przesłana do 13 sierpnia 2021 roku, termin wpłat za szkolenie – 20 sierpnia 2021 roku.

Kontakt:

Wszystkie pytania dotyczące szkolenia można kierować na adres: jedenswiat.krakow@gmail.com z dopiskiem „szkolenie Doradcy”.

Organizatorem szkolenia jest Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia.

Szkolenie jest finansowane ze środków Ministra Zdrowia.

Wykonawcą szkolenia jest Stowarzyszenie Profilaktyki Zdrowotnej „Jeden Świat”.