Stowarzyszenia Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS „Jeden Świat”

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

Stowarzyszenie działa pod nazwą Stowarzyszenie Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS „Jeden Świat” zwanym dalej Stowarzyszeniem, które jest dobrowolnym stowarzyszeniem społecznym, działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. O Pomocy Społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz. 593
z póź. zm.).

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Kraków. Dla właściwej realizacji swoich celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

Stowarzyszenie działa zgodnie z Konstytucją i porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności zgodnie z ustawami o stowarzyszeniach i o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną – w tym prawo do prowadzenia działalności gospodarczej dla zapewnienia środków finansowych na działalność statutową.

§5

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci, odznak i godła zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§6

Stowarzyszenie ma prawo zatrudniać pracowników, w szczególności do prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

§7

Stowarzyszenie uzyskuje środki na prowadzenie działalności w szczególności ze składek członkowskich, z dobrowolnych wpłat od osób fizycznych i prawnych, spadków, zapisów, grantów, oraz dotacji celowych uregulowanych odrębnymi przepisami.

§8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§9

Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu w sprawach związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia.

Rozdział II
Cele i środki Stowarzyszenia

§10
 • Celem ogólnym Stowarzyszenia jest promowanie wiedzy i właściwych postaw dotyczących problematyki HIV i AIDS oraz udzielanie wszechstronnej pomocy osobom żyjącym z HIV i ich bliskim.
 • Do celów szczegółowych należą:
  1)    W zakresie pomocy osobom żyjącym z HIV i ich bliskim:
  a)    Udzielanie wsparcia emocjonalnego, socjalnego, wartościującego, informacyjnego i duchowego;
  b)    Działania zmierzające do akceptacji społecznej i samoakceptacji;
  c)    Promowanie seroneutralnego rodzicielstwa;
  d)    Podnoszenie kompetencji w zakresie tematyki HIV i AIDS osób zawodowo zajmujących się pomaganiem, w szczególności personelu medycznego, psychologów, pedagogów, terapeutów, pracowników socjalnych i duchownych;
  e)    Reagowanie na sposób przedstawiania zakażenia i osób zakażonych HIV w przestrzeni publicznej;
  f)    Inicjatywy usprawniające opiekę medyczną;
  g)    Działania zmierzające do racjonalizacji przepisów związanych z zakażeniem HIV.2)  W zakresie promowania wiedzy i właściwych postaw dotyczących problematyki HIV i AIDS:
  a)    Podnoszenie wiedzy społeczeństwa w zakresie HIV i AIDS, innych infekcji przenoszonych drogą płciową, HBV, HCV oraz edukacji seksualnej;
  b)    Prowadzenie wszechstronnych działań profilaktycznych z zakresu zakażeń HIV, HBV, HCV i innych infekcji przenoszonych drogą płciową z naciskiem na treści antydyskryminacyjne
  w ogóle populacji ze szczególnym uwzględnieniem populacji kluczowych, adolescentów, osób w wieku senioralnym oraz innych populacji, do których działania profilaktyczne zwykle nie docierają;
  c)    Promowanie i zapewnienie dostępu do testowania w kierunku HIV, HBV, HCV i innych infekcji przenoszonych drogą płciową;
  d)    Podnoszenie kwalifikacji w zakresie tematyki HIV i AIDS, HBV, HCV i innych infekcji przenoszonych drogą płciową oraz edukacji seksualnej wśród osób zajmujących się profilaktyką i edukacją;
  e)    Promowanie zdrowia według definicji WHO, w tym zdrowia seksualnego
  i reprodukcyjnego w duchu pozytywnej seksualności;
  f)    Kształtowanie w społeczeństwie postaw odpowiedzialności, w szczególności odpowiedzialności za zdrowie.
 • Do celów dodatkowych, których realizacja pośrednio wpływa na realizację celów szczegółowych należą:
  a)    Podejmowanie i wspieranie działań opartych na dowodach naukowych;
  b)    Prowadzenie i wspieranie działalności naukowej i włączanie tematyki HIV i AIDS w dyskusję naukową, w tym dążenie do powołania instytutu naukowego związanego z tematyką HIV i AIDS;
  c)    Promowanie równości i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na: płeć, orientację seksualną, stan zdrowia, wiek i inne;
  d)    Prowadzenie działalności na rzecz profilaktyki używania środków psychoaktywnych i uzależnień;
  e)    Wsparcie i działania na rzecz osób uzależnionych, w szczególności żyjących z HIV;
  f)    Współpraca z kościołami i związkami wyznaniowymi na rzecz ponoszenia świadomości w zakresie HIV i AIDS oraz zapewnienia opieki duchowej osobom, które tego potrzebują;
  g)    Współpraca z mediami na rzecz kształtowania w społeczeństwie pozytywnych postaw związanych z HIV i AIDS oraz zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym;
  h)    Zwiększanie świadomości dotyczącej używania niestygmatyzującego języka;
  i)    Promowanie osób i instytucji działających na rzecz osób zakażonych HIV, HBV, HCV i innymi infekcjami przenoszonymi drogą płciową;
  j)    Podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia;
  k)    Promowanie idei wolontariatu i edukacji rówieśniczej;
  l)    Organizacja i wspieranie działań kierowanych do młodzieży i osób w wieku senioralnym;
  m)    Promowanie innowacyjnych działań edukacyjnych;
  n)    Organizacja i wspieranie działań kulturalnych, które są związane z tematyką poruszaną w działaniach Stowarzyszenia;
  o)    Promowanie działalności na rzecz społeczności lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego;
  p)    Promowanie idei współpracy transgranicznej i międzynarodowej w zakresie podejmowanych przez Stowarzyszenie działań;
  q)    Podejmowanie i promowanie działań na rzecz środowiska naturalnego.
 § 11

Stowarzyszenie, w ramach działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej, realizuje swoje cele poprzez:

a)    Opiekę nad zakażonymi HIV i ich bliskimi w szpitalach, innych placówkach i domach;
b)    Bezpośrednie wsparcie osób żyjących HIV i ich bliskich w kontaktach z instytucjami, w tym opieką medyczną;
c)    Organizowanie wyjazdów integracyjno-rehabilitacyjnych;
d)    Prowadzenie działalności leczniczej, w tym psychoterapeutycznej;
e)    Prowadzenie telefonu zaufania oraz innych form poradnictwa i wsparcia
z wykorzystaniem m.in. nowoczesnych środków komunikacji elektronicznej;
f)    Prowadzenie funduszu socjalnego;
g)    Lobbing na rzecz zmian w prawie;
h)    Organizację warsztatów i szkoleń;
i)    Organizację konferencji i sympozjów;
j)    Prowadzenie działalności dydaktyczno-badawczej;
k)    Prowadzenie badań naukowych;
w)    Przygotowywanie i wydawanie publikacji;
l)    Prowadzenie działań edukacyjnych;
m)    Prowadzenie działań out-reach, w tym partyworkingu;
n)    Organizację i promocję wolontariatu i e-wolontariatu;
o)    Poradnictwo okołotestowe;
p)    Prowadzenie punktów testowania w kierunku HIV, HBV, HCV i innych infekcji przenoszonych drogą płciową – przede wszystkim z możliwością anonimowego i bezpłatnego wykonania testu;
q)    Działania strażnicze i monitorujące;
r)    Organizowanie kampanii medialnych;
s)    Organizowanie imprez masowych;
t)    Organizację wydarzeń kulturalnych;
u)    Organizację zbiórek publicznych;
y)    Prowadzenie stałych placówek do realizacji zadań statutowych.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§12

Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby prawne, które pragną czynnie realizować cele Stowarzyszenia.

§13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a)    zwyczajnych,
b)    wspierających,
c)    honorowych.

§ 14
 • Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która pragnie czynnie realizować cele Stowarzyszenia.
 • Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji o wstąpieniu i oświadczeniu o zapoznaniu się ze Statutem Stowarzyszenia.

§15

Członek zwyczajny ma prawo do:

 • Czynnego i biernego prawa wyborczego;
 • Udziału w zebraniach, konferencjach, projektach, badaniach i szkoleniach organizowanych bądź współorganizowanych przez Stowarzyszenie.
§ 16

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

 • Brania czynnego udziału w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia;
 • Stosowania się do Statutu, uchwał, regulaminów i zarządzeń Stowarzyszenia;
 • Regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 17
 • Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i deklarująca w niej swój udział, przez udzielanie poparcia finansowego i/lub merytorycznego.
 • Członków wspierających przyjmuje do Stowarzyszenia Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 • Członkowie wspierający są reprezentowani w Stowarzyszeniu przez swoich pełnomocników.
 • Członek wspierający posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
§ 18

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 • Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi;
 •  Skreślenia przez Zarząd lub Walne Zebranie Członków w przypadku:
  a.    zalegania ze składkami członkowskimi przez okres dłuższy niż 1 rok;
  b.    niestosowania się do Statutu, uchwał, regulaminów i zarządzeń Stowarzyszenia;
  c.    braku aktywności w pracy na rzecz Stowarzyszenia lub działania na jego szkodę.
  W wyjątkowych sytuacjach Zarząd może odstąpić od skreślenia w wyżej wymienionych sytuacjach;
 • Śmierci członka.
§ 19

Członkostwo wspierające ustaje w następujących przypadkach:

 • Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi;
 • Skreślenia na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:
  a.    zmiany profilu działalności;
  b.    utraty osobowości prawnej;
  c.    zalegania ze składkami członkowskimi przez okres dłuższy niż 1 rok;
  d.    niestosowania się do Statutu, uchwał, regulaminów i zarządzeń Stowarzyszenia;
  e.    braku aktywności we wspieraniu Stowarzyszenia lub działania na jego szkodę.
§ 20
 • Osobom, które wniosły szczególny wkład w rozwój Stowarzyszenia, Zarząd może nadać godność członka honorowego zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Zarządu.
 • Członek honorowy podlega prawom i obowiązkom członka zwyczajnego, ale jest zwolniony z obowiązków opłacania składek członkowskich.
 • Członkostwo honorowe ustaje w następujących przypadkach:
  a)    nieprzestrzegania postanowień Statutu, uchwał Władz Stowarzyszenia i regulaminów, oraz działania na niekorzyść Stowarzyszenia,
  b)    skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową utraty praw publicznych,
  c)    śmierci członka honorowego.
§ 21

Od uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej, która bada jej zasadność i w przypadku wykrytych uchybień ma prawo taką uchwałę uchylić. Odwołanie należy złożyć w terminie dwóch tygodni od chwili otrzymania uchwały.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 22
 • Władzami Stowarzyszenia są:
  a)    Walne Zebranie Członków,
  b)    Zarząd,
  c)    Komisja Rewizyjna.
 • Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym spośród zgłoszonych przed głosowaniem osób.
 • Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
 • W przypadku ustąpienia lub odwołania z funkcji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
  w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, lecz liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 2 osób. Reszta członków zostaje wybrana
  w normalnym trybie przez Walne Zebranie Członków.
 • Uchwały Władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej.
 • Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
§ 23
 • Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 • Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 • Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz w roku i jest zwoływane przez Zarząd.
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane w uzasadnionych przypadkach:
  a) przez Zarząd z własnej inicjatywy;
  b) przez jednego członka Zarządu z własnej inicjatywy, gdy Stowarzyszenie nie posiada z przyczyn obiektywnych Zarządu zdolnego do działań, w szczególności w wypadku śmierci członków Zarządu;
  c) przez Komisję Rewizyjną z własnej inicjatywy;
  d) na żądanie 1/5 ogółu członków Stowarzyszenia.
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
 • Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Dla ważności Uchwał konieczne jest oddanie głosów przez przynajmniej połowę członków zwyczajnych, o ile Statut nie stanowi inaczej.
 • Członek może udzielić innemu członkowi zwyczajnemu pisemnego pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
§ 24

O terminie, miejscu i porządku każdego Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed jego rozpoczęciem.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
a)    Ustalanie programu działania Stowarzyszenia;
b)    Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
c)    Odwoływanie członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej w toku kadencji w przypadku rażących, udokumentowanych uchybień w ich pracy;
d)    Podejmowanie decyzji o usunięciu członka Stowarzyszenia zgodnie z zapisami Statutu;
e)    Przyjmowanie i ocena sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
f)    Zatwierdzanie wytycznych i sprawozdań finansowych;
g)    Zatwierdzanie regulaminów Zarządu  i Komisji Rewizyjnej;
h)    Ustalanie wysokości składek członkowskich;
i)    Uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia;
j)    Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§26

Zarząd Stowarzyszenia składa się z czterech członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków według następującego klucza:
a)    1 Prezes,
b)    1 Wiceprezes,
c)    1 Sekretarz,
d)    1 Skarbnik.

§27

Członek Zarządu traci swój mandat w przypadku:
a)    zakończenia kadencji;
b)    ustania członkostwa;
c)    zrzeczenia się funkcji;
d)    odwołania z funkcji przez Zarząd lub Walne Zebranie Członków z powodu udokumentowanego uchylania się od pracy, z zastrzeżeniem §28.

§28

Odwołanie z funkcji Prezesa Zarządu może nastąpić w toku kadencji wyłącznie uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§29
 • Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności Prezesa lub Wiceprezesa, którzy posiadają głos rozstrzygający.
 • Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa, Sekretarza lub 2 członków Zarządu nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 30

Do kompetencji Zarządu należą:
a)    Realizacja celów Stowarzyszenia;
b)    Ustalanie wytycznych i zatwierdzanie planów działalności Stowarzyszenia;
c)    Zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia;
d)    Uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
e)    Przyjmowanie członków zwyczajnych, wspierających i honorowych;
f)    Podejmowanie decyzji o usunięciu członka Stowarzyszenia zgodnie z zapisami Statutu;
g)    Zatrudnianie pracowników, zleceniobiorców, wykonujących dzieło i wolontariuszy;
h)    Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
i)    Zawieszanie w czynnościach lub odwoływanie ze składu Zarządu tych członków, którzy uchylają się od pracy na rzecz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem §28;
j)    Podejmowanie decyzji o usunięciu członka Stowarzyszenia zgodnie z zapisami Statutu;
k)    Oficjalne reprezentowanie Stowarzyszenia;
l)    Decydowanie o współpracy z innymi organizacjami o podobnym profilu działania.

§ 31
 • Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 • Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego.
§ 32

Członek Komisji Rewizyjnej traci swój mandat w przypadku:
a)    zakończenia kadencji;
b)    ustania członkostwa;
c)    zrzeczenia się funkcji;
d)    odwołania z funkcji przez Walne Zebranie Członków z powodu udokumentowanego uchylania się od pracy.

§ 33
 • Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają jednomyślnie. Jeżeli jednak po trzech głosowaniach nie udaje się ustalić decyzji, głos rozstrzygający ma Przewodniczący.
 •   Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez Przewodniczącego nie rzadziej niż raz do roku.
§ 34

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)    Kontrola działania Zarządu pod względem prawidłowości i zgodności z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków;
b)    Przedstawienie Zarządowi uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia;
c)    Przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
d)    Kontrola przynajmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych;
e)    Rozpatrywanie odwołań od uchwał o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, zgodnie z §21.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 35

Majątek Stowarzyszenia stanowią jego nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 36

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a)    Składki członkowskie;
b)    Dotacje, granty, darowizny i subwencje;
c)    Dochody z działalności statutowej odpłatnej i gospodarczej.

§ 37
 • Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie zobowiązania Stowarzyszenia wymagają do swej ważności podpisu co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 • Do ważności dokumentów dotyczących zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy co najmniej dwóch członków Zarządu w tym:
  – Skarbnika oraz
  – Prezesa lub Wiceprezesa.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 38

Uchwały o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów uczestników Walnego Zebrania oddanych za uchwałą lub przeciw uchwale,
w obecności połowy członków zwyczajnych.

§ 39

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się wewnętrzne regulaminy oraz przepisy prawa polskiego.

Statut Stowarzyszenia – pobierz w wersji PDF